Menu

Contact Us

GENERAL ENQUIRY

First
Last
SPEAKER NOMINATION

First
LastFirst Name
Last NameYes
No


Our Team

Burjis Godrej

Harsh Shah

Hiba Hasan

Kshitij Chaudhary

Mallika Saharia

Mohini Bishnoi

Namya Mahajan

Prachi Pawar

Pratik Matai

Priya Samant

Puja Verma

Radhica Kaushal

Rishika Garg

Rohan Vora

Ruha Shadab

Sahebjeet Singh Arora

Sandeep Singh

Setu Saxena

Shrey Kapoor

Shreyas Nair

Vaibhav Yadav

Vikram Surana

Vinamra Jain